• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مشارکت کنندگان

مطالب آموزشی این پایگاه با مشارکت و همکاری افراد زیر تهیه شده است. شما نیز میتوانید حتی با ارسال یک مطلب آموزشی، و یاتجربه کاری زمینه برگزاری کنفرانسها، به تولید کنندگان محتوای این سایت بپیوندید تا بتوانید با همکاری یکدیگر، سطح برگزاری همایشهای کشور را ارتقاء دهیم.


افرادی که تاکنون در تولید مطالب این سایت با ما همکاری داشته اند:

مهدی وجودی: مدیر مسئول انتشارات بوم سازه (سیویلیکا) - به عنوان مسئول هماهنگی پایگاه
محمد انبیائی: مدیر عامل شرکت راهبران در تولید محتوای آموزشی و ساختار پایگاه
سینا مستوفی: دبیر اجرایی کنفرانسهای گرمایش و سرمایش، در تولید محتوای آموزشی
محمد هادی جلیلی: