• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
 • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

 • مطالب کلی
  تعداد مقالات:
  1
 • تئوری و تعاریف

  در این بخش تعاریف عمومی مربوط به کنفرانسها ارائه می شود. آیا ایده برگزاری یک همایش را دارید و می خواهید این ایده را تبدیل به عمل کنید و آن را اجرا نمایید؟ ساختار کنفرانس به چه صورتی است و وظایف هر بخش و هر کمیته در کنفرانس به چه صورتی باید باشد.

  تعداد مقالات:
  24
 • صفحات داخلی
  تعداد مقالات:
  5
 • کنفرانسها
  تعداد مقالات:
  1052