• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

ششمين كنفرانس ملي علوم ومهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

در حال حاضر يكي از دغدغه هاي مهم صنعت كشور عدم وجود سيستم هاي مبتني بر فناوري هاي نوين و همچنين عدم حمايت كافي از بخش توليد به ويژه توليدات بخش خصوصي است. بنابراين با توجه به عدم وجود علوم و تحقيقات كافي در زمينه فناوريهاي نوين ، چرخه اقتصاد كشور با چالش هاي جدي روبروست كه مي بايست اين چالش ها شناسايي،رفع و زمينه براي ارئه راهكارهاي لازم فراهم شود. مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات يكي از رشته هايي شناخته مي باشد كه ارتباط تنگاتنگي را با صنعت دارد. از اينرو برگزاري كنفرانس هايي در اين زمينه امكان اين ارتباط را بيش از پيش فراهم مي آورد و موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با داشتن افراد مجرب و متخصص در برگزاري كنفرانس هاي ملي ، در جهت رشد دانش كشور، ششمين كنفرانس ملي علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات در استان مازندران و ۱۶ اسفند ۹۷ برگزار مي نمايد. هدف اصلي برگزاري اين همايش استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعتي كشور براي برنامه ريزي جهت تقويت چرخه صنعت و توليدات در زمينه علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات و بكارگيري يافته هاي جديد جهت بكارگيري دربخش صنعت كشور مي باشد.

Read more https://www.civilica.com/Calendar-CECCONF06.html