• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

تبلیغات و حضور در پایگاه مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

شما می توانید محصولات و شرکت خود را در صورتی که در حوزه ارائه خدمات به کنفرانسها می باشد و یا خدماتی که ارائه می نمایید توسط همایشها قابل استفاده است، از طریق این پایگاه معرفی نمایید.

به دو روش امکان ارائه خدمات در این دانشنامه وجود دارد. شما می توانید محصولات و خدمات خود را در قسمت دایرکتوری خدمات به صورت رایگان درج نمایید. از سوی دیگر برای دیده شدن هر چه بهتر از امکانات تبلیغاتی این سایت استفاده نمایید.

تعرفه درج تبلیغات در این مرجع به شرح زیر است: