• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

همايش ملي مديريت درون سازماني و برون سازماني

محورهاي كنفرانس
همايش ملي مديريت درون سازماني و برون سازماني
مديريت استراتژيك
مديريت توليد، فرآيند و عمليات
مديريت منابع انساني
مديريت صنعتي
مديريت بازرگاني
كارآفريني، اقتصاد
مديريت كسب و كار
رويكردهاي نوين مديريت كارآمد
مديريت بيمه
مديريت دولتي

Read more https://www.civilica.com/Calendar-BMCONF01.html