• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

همايش ملي نقد زبان‌شناختي ترجمه‌هاي معاصر فارسي قرآن كريم

همايش ملي «نقد زبانشناختي ترجمههاي معاصر فارسي قرآن كريم» به همت انجمن علمي زبان و ادبيات عربي استان البرز، جمعه ۱۳ ارديبهشت سال ۹۸ برگزار ميشود.

اين همايش در محورهايي از جمله «آسيب شناسي ترجمه تركيبات وصفي و اضافي قرآن»، بررسي تفاوت معنايي جملات اسميه و فعليه در ترجمههاي قرآني»، «بررسي ترجمه سورههاي قرآني از لحاظ واژه و ساختار»، «واكاوي ترجمه واژگان چند معنايي» و ... برگزار خواهد شد.

Read more https://www.civilica.com/Calendar-ICCQ01.html