• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

دومين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتقا سلامت

محور اصلي:

كاربرد فناوري اطلاعات در حوزه سلامت

محور فرعي:

كاربرد فناوري اطلاعات و راهبردهاي ارتقا سلامت در حوزه سرطان

كاربرد فناوري اطلاعات در ارتقا سواد سلامت جامعه نسبت به سرطان

كاربرد فناوري اطلاعات در پيشگيري و غربالگري سرطان

كاربرد فناوري اطلاعات در تشخيص سرطان

كاربرد فناوري اطلاعات در درمان و مديريت دارو هاي سرطان

كاربرد فناوري اطلاعات در خود مراقبتي سرطان

نوآوري هاي انفورماتيك در حوزه سلامت

ساير

Read more https://www.civilica.com/Calendar-THPC02.html