• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

چهارمين كنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهش هاي تطبيقي در آن

محورهاي كنفرانس:

1-پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و عربي

2- پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و انگليسي

3- پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و فرانسه

4- پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و ديگر ادبيات ها

5- سبك شناسي نظم و نثر

6-نقش لهجه ها در غناي ادبيات

7- آداب و رسوم و جلوه هاي آن در ادبيات

8- دين و مذهب و نقش آن در تمايز عناصر ادبيات

9- ادبيات متعهد،عناصر و مؤلفه هاى آن

10-ادبيات متعهد، الزامات و عناصر آن

و سايرپژوهش هاي مرتبط

Read more https://www.civilica.com/Calendar-ICLCS04.html