• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

كنفرانس بين المللي مديريت حسابداري اقتصاد و بانكداري نوين

كنفرانس بين المللي مديريت حسابداري اقتصاد و بانكداري نوين در تاريخ 8 اسفند 1397 در سالن همايش دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد اين كنفرانس باهمكاري دانشمندان برجسته علمي، محققان و محققان پژوهشي براي تبادل و به اشتراك گذاري تجربيات و نتايج تحقيقات خود در تمام جنبه هاي مديريت، اقتصاد حسابداري و مالي است. همچنين يك پلت فرم بين رشته اي برتر براي محققان، متخصصان و مربيان فراهم مي كند تا تازه ترين نوآوري ها، روند و نگراني ها و همچنين چالش هاي عملياتي و راه حل هاي پذيرفته شده در زمينه حسابداري ، مديريت و اقتصاد را ارائه دهند.

محورهاي كنفرانس


حسابداري

تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري

اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت

ارزيابي استاندارد هاي بين المللي

حسابداري تلفيقي

حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي

حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن

نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

توليد و حسابداري مديريت

يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

روش هاي تأمين مالي در سازمانها

لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي

نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها

نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

ارزش افزوده و گزارشگري مالي

اخلاق در حسابداري و حسابرسي

مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

كاربرد اينترنت در حسابداري

سيستم هاي اطلاعات حسابداري

حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده

مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار

حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي

حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي

ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه

حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان

حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي

حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد

ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت

هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت

برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور

محاسبه و قيمت تمام شده كالا و خدمات

آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه

حسابداري و نظام راهبري شركتها

حسابداري و ارزيابي عملكرد شركتها

نقش حسابداري در تحول اقتصادي

چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران

نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي كشور

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري

مديريت

كيفيت، بهرهوري و تعالي سازماني

مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)

تعالي سازماني

سيستم هاي كيفيت، بهرهوري

مديريت عملكرد

روشهاي حل مساله، شش سيگما

رهبري و رفتار سازماني

رهبري، رهبري تغيير و تحول

رهبري اخلاقي

ابعاد رفتاري رهبري شركتهاي بزرگ و هولدينگها

رهبري سازماني در شرايط بحراني

توانمنديهاي هيجاني رهبران

اثربخشي كار تيمي

فرهنگ سازماني اثربخش

عوامل سازماني موثر بر نوآوري

موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمانها

فرهنگ سازماني

ارتباطات سازماني

مديريت تعارض

مديريت استرس

كار تيمي

مذاكره

توليد، فرآيند و عمليات

مديريت توليد و عمليات

مديريت زنجيره تأمين

پژوهش عملياتي

مديريت پروژه

مديريت فرآيندها و معماري سازماني

مديريت لجستيك

چابكي در سازمان

مديريت راهبردي

برنامه ريزي راهبردي

تحليل رقابتي ادغام وخريد

پيمان هاي راهبردي

شيوه مديريت شركتهاي هولدينگ

استراتژي در سطح شركت ها

پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

مديريت سيستمها و فناوري اطلاعات

مديريت دانش و اطلاعات

روششناسي سيستمهاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات

تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي

دولت و خدمات الكترونيكي

استراتژي الكترونيكي

مدلهاي كسب و كار الكترونيكي

ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي

تجارت از طريق تلفن همراه

سلامت و بهداشت الكترونيك

مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها

هوشمندي كسب و كار

بانكداري الكترونيك

راه حلهاي الكترونيكي سازماني

سيستمهاي برنامهريزي منابع

مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك

مديريت زنجيره تأمين الكترونيك

تداركات الكترونيك

نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات

همكاري و اتحادهاي الكترونيك

مديريت استراتژيك و رقابت

برنامهريزي استراتژيك

مديريت استراتژيك

تحليل رقابتي ادغام و خريد

پيمانهاي استراتژيك

شيوه مديريت شركتهاي هولدينگ

استراتژي در سطح corporation

پيادهسازي استراتژي و موانع موفقيت آن

سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار

طراحي ساختار سازماني

پيادهسازي ساختار سازماني

مديريت منابع انساني

توسعه منابع انساني

آموزش

جانشين پروري

سيستمهاي جبران خدمات

سيستم ارزشيابي مشاغل

سيستمهاي مديريت عملكرد كاركنان

ايمني و بهداشت

روابط كار

انتخاب و جامعهپذيري

مديريت استراتژيك منابع انساني

منابع انساني الكترونيك

مديريت منابع انساني در شركتهاي هولدينگ

مديريت كاركنان دانشور

برنامههاي نگهداشت دانشوران

نقش استراتژيك مديران منابع انساني

طراحي سيستمهاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي

حسابرسي و مميزي HRM

مربي گري

مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه

استراتژي تكنولوژي

مديريت نوآوري

مديريت تحقيق و توسعه

سياستگذاري تكنولوژي

انتقال تكنولوژي

مديريت بازار

استراتژي بازار

تحقيقات بازار

بازاريابي بينالمللي

بازاريابي خدمات

مديريت ارتباط با مشتريان

تبليغات

قيمتگذاري

كانال هاي بازاريابي

مديريت برند

اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

شناسايي مسايل اخلاقي در سازمانها

ريشههاي بروز مسايل اخلاقي

پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمانها

روشهاي غنيسازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني

اخلاق حرفهاي

مديريت پيشگيرانه مسايل اخلاقي

تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي

مهارتهاي حل مسايل اخلاقي

مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني

مباني فلسفي نظريه هاي مديريت

نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي

حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي

نقشهاي هيئت مديره

نظام پاسخگويي

نظام حاكميت در سازمانها و شركتهاي هولدينگ

فرآيندهاي هيئت مديره

روابط بين شركت مادر و شركتهاي اقماري

اثربخشي هيئت مديره

تأثير عملكرد سازمانها بر مسايل اجتماعي و زيستمحيطي

نقشهاي اجتماعي سازمانها

استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي

اصول و مفاهيم مديريت مالي

نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان

نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي

نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور

مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي

رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي

محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي

نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران

مكانيزم هاي تامين مالي

نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار

مديران مالي و شناخت ريسك،اصول مالي رفتاري

ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني

نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري

نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي

ضرورت حسابرسي تقلب

لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي

لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي

ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي

فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران

الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران

آسيب شناسي مالي در ايران

مديريت بنگاهها

برنامه ريزي استراتژيك مالي

مديريت سرمايه گذاري

ارزيابي مديريت ريسك

مهندسي مالي

مديريت دارايي ها و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي

اقتصاد

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

اقتصاد كلان

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجي

كاربردهاي اقتصاد سنجي

اقتصاد كاربردي

مديريت اقتصاد

اقتصاد بازرگاني

اقتصاد عمومي و دولتي

علوم اقتصادي

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

نوآوري، كارآفريني و توسعه اقتصادي

اقتصاد و تجارت الكترونيك

اقتصاد انرژي

اقتصاد محيط زيست

برنامه ريزي اقتصادي

MBA، تبليغات و بازاريابي

مديريت مهندسي مالي و تحليل اقتصادي

اقتصاد تحريم

مدلسازي اقتصادي

تجارت بين الملل

رويكردهاي نوين در اقتصاد جهاني

اقتصاد ايران

اقتصاد سلامت

حقوق اقتصادي

بانكداري

توليد و مديريت مالي

اقتصاد شهري

نظام هاي اقتصادي

رشد اقتصادي

اقتصاد سنجي

اقتصاد سرمايه گذاري

اقتصاد گردشگري و توريسم

موضوعات ديگر مرتبط با اقتصاد

بانكداري

بازيگران جديد (فينتك و ...)

ساختار درآمدي جديد بانكها (مدلهاي كسب و كار جديد)

بانكداري باز

بانكداري ديجيتال

بانكداري بدون شعبه

بانكداري اجتماعي و بانكداري شناختي

يكپارچهسازي كسب و كارهاي مختلف مالي

تاثير فناوري بر كارايي بانكها

بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانكداري الكترونيك

خدمات پرداخت

پرداختهاي برون خطي و مديريت پرداختهاي ريز (Micro Payment)

خدمات تجميع

پرداخت سازي (Payment Initiation)

پرداخت ياري (Payment Facilitator)

پرداخت همراه

كارتهاي اعتباري

استقراض فرد به فرد

تأمين مالي انبوه (Crowd Funding)

پولهاي رمزي

حساب ياري (Account Information Services)

بلاكچين

پرداختهاي نزديك و پرداختهاي همراه

استانداردهاي پرداخت EMV,PCI

نشانگذاري (Tokenization)

اينترنت اشياء

واقعيت مجازي

هوش مصنوعي

RegTech (فناوري نظارتي)

چارچوبهاي اقتصادي جديد (PSD2 و ...)

استانداردهاي IFRS و XBRL

مديريت ريسك

سيستمهاي نظارتي رگولاتور

سيستم تشخيص (تقلب و مبارزه با پولشويي)

چارچوبهاي مديريت امنيت اطلاعات

استانداردهاي امنيتي

نوآوري و فناوريهاي جديد در حوزه امنيت

سرويسهاي مديريت شدهي امنيت

مديريت حوادث امنيتي در شبكهي بانكي

امنيت در پرداخت در بسترهاي جديد مثل IOT و پايانههاي فروش سيار

كاربردهاي هوش امنيتي در شبكه بانكي

كلان دادهها

دادهكاوي و هوش تجاري (BI)

بازاريابي از طريق كانالهاي همهكاره (Omni-Channel)

و...

Read more https://www.civilica.com/Calendar-MENBCONF01.html