• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

پنجمين همايش تخصصي خطاناپذيرسازي عمليات انبار با رويكرد مديريت ايمن و كيفي خدمات انبارداري

موسسه ره آوران آفاق صنعت به عنوان مرجع تخصصي برگزار كننده رويدادهاي علمي و پژوهشي در حوزه انبار و مراكز ذخيره و توزيع كالا، با استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده در چهار دوره پيشين سلسله همايش هاي تخصصي حوزه انبار، پنجمين همايش ملي در اين حوزه با عنوان " خطا ناپذيرسازي عمليات انبار " با رويكرد مديريت ايمن و كيفي در انبار را برگزار مي كند. در اين همايش شناخت، بررسي و فرآيند هاي اصلاحي در رابطه با خطاهاي عمليات انبار از دو ديدگاه ايمني و كيفي هدف اصلي قرار داده شده است. بر اساس سياست دبيرخانه همايش علاوه بر استفاده از نتايج پژوهش هاي تخصصي و همه جانبه در رابطه با اين موضوع، بررسي مطالعات موردي و تجربه شده توسط متوليان اين حوزه در دستور كار همايش قرار دارد.

اميد است همچون دوره هاي پيشين همايش همكاري و هم افزايي اساتيد و پژوهشگران برجسته كشور و همچنين مديران و كارشناسان حوزه انبار و مراكز ذخيره و توزيع مواد و كالا، رويدادي موثر در جهت افزايش دانش كاربردي اين زمينه تخصصي و استراتژيك را در كشور رقم زند.

Read more https://www.civilica.com/Calendar-MPWSQ05.html