• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع در عصر نوين

كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع در عصر نوين در خصوص موضوعات مرتبط با گزارش پيشرفت در نظريه مهندسي صنعت، تكنيك، روش شناسي، برنامه هاي كاربردي و عملي ؛ نظرسنجي عمومي و بررسي هاي انتقادي؛ اطلاعيه ها؛ از طريق تعاملات بين محققان دانشگاهي از مناطق و فرهنگ هاي مختلف و همچنين موضوعات پژوهشي به موقع با ارائه آخرين پيشرفت ها و پيشرفت هاي مهندسي صنايع و برنامه هاي كاربردي براي حل مشكلات اجتماعي در تاريخ 9 اسفند 1397 در مركز همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد.

محورهاي كنفرانس:
كيفيت، بهرهوري و تعالي سازماني

رهبري و رفتار سازماني

توليد، فرآيند و عمليات

مديريت مالي

مديريت سيستمها و فناوري اطلاعات

مديريت استراتژيك و رقابت

مديريت منابع انساني

مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه

مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان

اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

حاكميت شركتي و مسووليت اجتماعي

كارآفريني

بهينه سازي (مدل سازي و الگوريتم هاي حل)

تصميمگيري در شرايط عدم قطعيت

مديريت توليد و موجوديها

مديريت/مهندسي كيفيت و بهرهوري

بهينهسازي مدلهاي زنجيره تامين و پشتيباني

مديريت/مهندسي مالي و تحليل اقتصادي

سيستمهاي مديريت سازمان (استراتژيك، منابع انساني، دانش، فرايندها و...)

طراحي سيستمهاي خدماتي، ساخت و اتوماسيون

كاربرد فناوري اطلاعات در تصميمگيري و مديريت سازمان

مديريت و كنترل پروژه

سيستم هاي سلامت

مهندسي ايمني و ارگونومي

نگهداري و تعميرات و قابليت اطمينان

مطالعه موردي صنايع (نفت و گاز، انرژي، خودروسازي، بانكداري و...)

مهندسي صنايع

و ....

Read more https://www.civilica.com/Calendar-IEMCONF01.html