• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

همايش علمي فرهنگ رضوي و بانوان فرهيخته و نيكوكار- بزرگداشت بانو ستي فاطمه

پيرو مصوبات كميته علمي جايزه جهاني گوهرشاد همايش ياد شده به شرح ذيل برگزار مي شود.


الف) اهداف:
1. گفتمان سازي در خصوص معرفي جايزه جهاني گوهرشاد
2. بازشناسي نحوه حضور و مشاركت بانوان فرهيخته و نيكوكار به منظور جريانسازي فرهنگي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي


ب) محورها:
1. بازخواني زندگاني و خدمات بانو ستي فاطمه
2. بازشناسي آثار فرهنگي و تمدني بانوان خيردر استان يزد
3. خدمات متكي بر موقوفات به جا مانده از ستي فاطمه
4. تبيين فرهنگ و سبك زندگي رضوي در موضوع زنان و خانواده با تاكيد بر جايگاه مادري و همسري
5. جريانسازي رسانه اي در زمينه جايگاه زن در اسلام
6. عملكرد بازماندگان ستي فاطمه در يزد
7. جايگاه زنان خير در دوره تيموري
8. شيوه هاي ترويج خدمات نيكوكارانه در سطح بانوان

Read more https://www.civilica.com/Calendar-GOHARSHAD01.html