• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

همايش ملي پليس،عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

عدالت ترميمي راهبردي است كه از طريق آن بزهكار، بزه ديده و اعضاي جامعه محلي به كمك يكديگر و با كمك يك تسهيلگر(پليس) تلاش ميكنند براي مشكلات ناشي از جرم راه حليبيابند. در واقع سازمان پليس با به كار بستن اين راهبرد ميتواند از طريق تسهيل گفتگوهاي صلح و سازشمحور ميان بزهديده و بزهكار، پروندههاي كيفري زيادي را حل و فصل نموده و از تراكمپروندههاي كيفري بكاهد.بر اين اساس دانشگاه علوم انتظامي امين با برگزاري همايش " پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم" به دنبال تحقق اهداف راهبردي مذكور«توسعه مباني نظريكاركردهاي ترميمي پليس، توليد داده هاي تجربي در حوزه عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم، آشنايي با نتايج تحقيقات و تجارب ساير كشورها از طريق مطالعات تطبيقي و ارائه شيوههاياثربخش براي پليس در حوزه عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم» ميباشد.نتايج مطالعات اين همايش بي گمان در بازنگري قوانين كيفري، ساختار سازماني، فرهنگسازي و ارتقاء سطح دانش پليس، احصاءچالشها و ارائه سازوكارها، تضمين كيفيت و تجانس خدمات ترميمي ارائه شده و افزايش اعتماد عمومي نسبت به مشاركت در فرآيندهاي ترميمي پليس نقش موثري خواهد داشت. لذا از همه فرهيختگان محترم دعوت مي شود كه با ارائه مقالات ارزشمند خود بر غناي علمي همايش بيافزاييد.

محورهاي همايش:

۱- مباني عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم در سازمان پليس

۱-۱- پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم در متون اسلامي

۱-۲- پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم در فرهنگ ايراني

۱-۳- پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم در مكاتب و نحله هاي فكري

۱-۴- پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم در اسناد بين المللي و حقوق تطبيقي

۱-۵-گفتمان عدالت ترميمي در اسناد ملّي و فراملي.

۲- پليس و عدالت ترميمي در سياست جنايي ايران

۲-۱- سياست جنايي تقنيني در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۲-۲- سياست جنايي اجرايي در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۲-۳- سياست جنايي قضايي در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۲-۴- سياست جنايي مشاركتي در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم.

۳- رويكرد روان شناختي و جامعه شناختي به كاركردهاي ترميمي پليس

۳-۱- روان شناسي قضايي و كاركردهاي ترميمي پليس

۳-۲- روان شناسي مثبت گرا و كاركردهاي ترميمي پليس

۳-۳- مشاوره و مددكاري اجتماعي و كاركردهاي ترميمي پليس

۳-۴- جامعه شناسي شهري و كاركردهاي ترميمي پليس

۳-۵- جامعه شناسي روستايي و كاركردهاي ترميمي پليس

۳-۶- جامعه شناسي كيفري و كاركردهاي ترميمي پليس

۴- رويكرد چند نهادي به مشاركت پليس در فرآيندهاي ترميمي

۴-۱- تعامل پليس و دادگستري(دادسرا، دادگاه، شوراي حل اختلاف) در حوزه عدالت ترميمي

۴-۲- تعامل پليس و كانون وكلاي دادگستري در حوزه عدالت ترميمي

۴-۳- تعامل پليس و رسانه ها در حوزه عدالت ترميمي

۴-۴- تعامل پليس، مدارس و مراكز آموزشي در حوزه عدالت ترميمي

۴-۵- تعامل پليس و سازمان بهزيستي در حوزه عدالت ترميمي

۴-۶- تعامل پليس و سازمان هاي مردم نهاد در حوزه عدالت ترميمي

۵- الزامات پليس در عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۵-۱- آينده پژوهي در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۵-۲- مديريت دانش در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۵-۳- ساختار سازماني در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۵-۴- آموزش و مهارت در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۵-۵- فناوري هاي نوين در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۵-۶- فرماندهي و مديريت در حوزه پليس، عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

۵-۷- سياستگذاري و نهادينه سازي رويه هاي عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم در سازمان پليس

۶-عدالت ترميمي در نيروي انتظامي: عملكرد و چشم انداز

۶-۱- مطالعه رويه هاي ترميمي در واحدهاي مشاوره و مددكاري پليس

۶-۲- مطالعه ميزان آموزش و مهارت هاي مددكاران اجتماعي در واحدهاي پليس

۶-۳- ميزان ارجاع پرونده ها به واحدهاي مشاوره و مددكاري پليس

۶-۴- ميزان علاقه اطراف دعوا به واحدهاي مشاوره و مددكاري پليس

۶-۵- ارزيابي اثربخشي عملكرد واحدهاي مشاوره و مددكاري پليس

۶-۶-كاركردهاي ترميمي پليس در حوزه پيشگيري بزه كاري و بزه ديدگي اطفال

۶-۷- كاركردهاي پليس در حوزه پيشگيري از اعتياد مواد مخدر

۶-۸-كاركردهاي ترميمي پليس زن

۶-۹-رويكردهاي ترميمي پليس در كنترل اجتماعات (اجتماعي، سياسي، ورزشي، صنفي و ...)

۶-۱۰-كاركردهاي ترميمي پليس ۱۱۰

Read more https://www.civilica.com/Calendar-PRCP01.html