• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

دومين دوره گفتگوهاي فرهنگي ايران و افغانستان

محور هاي نشست عبارتند از:

- نقش آموزش در توسعه فرهنگي دو كشور

-نقش نخبگان علمي و دانشگاه، در مهار افراطگرايي و خشونت و برقراري صلح پايدار

-نقش دانشگاهها و ارتباطات بين المللي دانشگاهي درارتقاء توسعه پايدارايران و افغانستان

-جايگاه دانشگاه در كمك به ايجاد زير ساخت هاي توسعه علمي پايدار دردو كشور

-نقش آموزش در توسعۀ اقتصادي كشور ها

-نقش آموزش در توسعۀ بهداشت ايران و افغانستان

-نقش آموزش در توسعۀ امور زنان و ارتقاء فرهنگي و تحول حيات فكري خانواده و جامعه

-نقش آموزش در توسعۀ مهارت، اشتغال پايدار و مولد، صنعت و توليد و تأثيرگذاري در تغيير شرايط موجود

-نقش آموزش در تبيين چالش­ها، فرصت ها و ترسيم چشم­اندازهاي محتمل و ممكن توسعه پايدار

-سهم همكاريهاي علمي و فرهنگي دو كشور در رشد و توسعه پايدار

Read more https://www.civilica.com/Calendar-IRAF01.html