• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

كنفرانس بين المللي ديزاين معماري، معماري داخلي، طراحي صنعتي

محورهاي كنفرانس:

محيط زيست

- طراحي در جهت مواد، محصولات، خدمات و انرژي هاي پايدار

- طراحي در جهت اقتصاد و كسب و كارهاي پايدار

- طراحي در جهت ترويج رفتارهاي پايدار

- طراحي و حفظ محيط زيست

- نقش طراحي در بحران آب

كارآفريني و توليدات صنعتي

- بررسي چالشهاي پيش و روي در فضاي كسب و كار در رشته هاي معماري، معماري داخلي و طراحي صنعتي

- نگاه و رويكرد متفاوت به كارآفريني در رشته هاي معماري، معماري داخلي و طراحي صنعتي

- رويكرد معماري و طراحي صنعتي در زمينه كسب و كارهاي جديد

آموزش و آينده پژوهي

- جايگاه آموزش طراحي به كمك نرم افزارها در توسعه معماري، معماري داخلي و طراحي صنعتي

- آينده معماري و معماري داخلي و سمت و سوي طراحان جهان متناسب با تكنولوژي روز دنيا

- تقابل مهندسان (طراحان صنعتي) و طراحان(معماران) با تأكيد بر شيوه هاي آموزشي آنها

- رابطه فنآوري و فهم جهان در آموزش معماري، معماري داخلي و طراحي صنعتي

- نقش و جايگاه خردگرايي و تجربهگرايي در آموزش معماري و طراحي صنعتي

- نقش فعاليتهاي علمي-كارگاهي در آموزش معماري،معماري داخلي و طراحي

- اهميت و كاربرد مراكز آموزش و روشهاي ارتباط آنها با محيط حرفه اي

- گرايشهاي نوين در آموزش معماري، معماري داخلي و طراحي صنعتي

فناوري هاي نوين

- پيوستگي طراحي و توليد و كاربست مصالح در فرايند طراحي معماري و معماري داخلي به عنوان يك فرايند جامع

- ارتقاء و بهينه سازي مواد و مصالح و روش هاي ساخت با رويكرد بازيافت پذيري مصالح

- هوشمند سازي، مديا و فرآيند طراحي در معماري، معماري داخلي و طراحي صنعتي

- صنعتي سازي و پيش ساختگي در معماري، معماري داخلي و طراحي صنعتي

- فناوري هاي نوين و فرآيند طراحي

طراحي ايراني

- نحوه به كارگيري مفتهيم و الگوهاي زيبايي شناختي معماري و مصنوعات بومي ايران در طراحي محيطي

- استفاده از نمادهاي موجود در سبك هاي معماري ايراني-اسلامي در معماري داخلي

- بررسي تاثيرات معماري غير ايراني بر معماري و تزيينات داخلي معماري بومي

- رويكرد طراحي مبتني بر معماري بومي

- پويايي نقوش ايراني در معماري داخلي

صادرات

- عوامل تاثير گذار بر عملكرد صادرات سنگ و مصالح ساختماني بر اساس رويكرد مبتني بر منابع توليد كننده

- توسعه پايدار و صادرات محصولات(مبلمان ، فرش، مصالح ساختماني و ...)

- نقش طراحي و خلاقيت طرح در توسعه صادرات فرش دستباف

- تاثير مشتري محوري صادرات بر عملكرد مالي صادرات

- تاثير بازاريابي نوين بر صادرات فرش دستباف

- ارزيابي و اولويت بندي موانع صادرات سنگ

Read more https://www.civilica.com/Calendar-DIDIA02.html