• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

هشتمين كنگره ملي دانشجويي افق هاي نوين در علوم توانبخشي

محورهاي كنگره:

  1. اهميت و جايگاه پيشگيري در علوم توانبخشي
  2. روش هاي ارزيابي و درمان توانبخشي در بيماري ها و ضايعات دستگاه هاي مختلف بدن
  3. نقش و جايگاه ورزش و فعاليت بدني در علوم توانبخشي
  4. مطالعات پايه/بنيادي در علوم توانبخشي
  5. ابداعات و اختراعات در علوم توانبخشي
  6. مطالعات بين رشته اي مرتبط با علوم توانبخشي
  7. مديريت و سياست گذاري در علوم توانبخشي
  8. كار آفريني در علوم توانبخشي
  9. توانبخشي در سالمندي

Read more https://www.civilica.com/Calendar-RSC08.html