• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

ببيست و ششمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

محور اصلي:


يكپارچهسازي نظام مالي، سياست پولي و ساختار پايدار نظام بانكي، سياست ارزي و مديريت بازار ارز، الزامات حاكميت شركتي در بانكها، اقتصاد مقاومتي، ارزيابي اثربخشي الگوهاي تامين مالي در اقتصاد ايران

Read more https://www.civilica.com/Calendar-ACMFEP26.html