• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

اولين كنفرانس ملي مديريت بحران و پدافند غيرعامل در بيمارستان‌ها و مراكز درماني با رويكرد مقاوم‌سازي(تاب‌آوري/ايمني) بيمارستاني

ايران كشوري است كه بطور مداوم در معرض انواع مخاطرات طبيعي و انسان ساخت قرار دارد كه همواره پيامدهاي سوء جاني، اقتصادي و عملكردي را براي جامعه و نظام سلامت به دنبال داشته است. به اين دليل ضرورت دارد تا نظام سلامت براي پاسخ به اين حوادث كاملاً آماده باشد و به آنها پاسخ بموقع و موثر بدهد. نياز به آموزش مداوم و آمادگي مقابله با رخدادهاي طبيعي و انسانساخت در حدود ۷۵ هزار واحد بهداشتي و درماني و ذينفعان آن اعم از جامعه پزشكي، پرستاري، خدماتي و مراجعهكنندگان به آنها امري اجتناب ناپذير در تابآوري نظام سلامت كشور قلمداد ميگردد.

برگزاري نشستهاي تخصصي و كنفرانسهاي علمي كه با حضور صاحبنظران، انديشمندان، دغدغهمندان و كاربران اين مراكز درماني برنامهريزي و اجرا ميگردد، در واقع حركت در تحقق موارد پيشگفته است.

كنفرانس ملي مديريت بحران و پدافند غيرعامل در بيمارستانها و مراكز درماني با رويكرد مقاومسازي(تابآوري/ايمني) بيمارستاني، اولين و تخصصيترين رويداد علمي در حوزه مديريت بحران بيمارستاني است.

اين كنفرانس ملي و سالانه محلي براي تضارب آراء و انتقال دانش و تجارب روز اين حوزه است و اميد است با حمايت و مشاركت ذينفعان، در آيندهاي نزديك شاهد برگزاري اين رويداد در ابعاد بينالمللي باشيم.

اهداف كنفرانس:

- ارتقاي آمادگي و كاهش آسيب پذيري منابع و تسهيلات بهداشتي در برابر بلايا
- ارتقاي تابآوري نظام سلامت (منابع انساني، ساختمانها و امكانات) در برابر بلايا

محورهاي همايش:

- تحريم و راهكارهاي تداوم خدمات بهداشت و درمان
- مديريت خطر در اعتباربخشي بيمارستانها
- تاب آوري و ايمني شريانهاي حياتي بيمارستانها
- آمادگي بيمارستانها در حوادث و بلايا
- ايمني در برابر حريق در بيمارستانها
- فراظرفيت و تداوم خدمات بيمارستاني در حوادث و بلايا
- نقش فناوريهاي نوين و استارت آپها در تاب آوري بيمارستاني
- تابآوري و مقاومسازي سازهاي و غير سازهاي بيمارستانها
- تابآروي سرمايه انساني بيمارستانها در حوادث و بلايا
- بازسازي و بازتواني بيمارستاني در حوادث و بلايا
- درسآموختههاي حوادث و بلايا براي تابآوري بيمارستاني
- پدافند سايبري و نظام ارايه خدمات بيمارستاني
- پدافند زيستي و نظام ارايه خدمات بيمارستاني
- پدافند كالبدي بيمارستانها
- پدافند اقتصادي و نظام ارايه خدمات بيمارستاني
- طراحي مراكز درماني و تاثير فرم شهر بر تابآوري مراكز بيمارستاني
- نقش شهرسازي در تابآوري بيمارستانها

Read more https://www.civilica.com/Calendar-DMPDH01.html