• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي

محورها و زير محورهاي چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي

جايگاه صنعت در توسعه اشتغال پايدار
ارائه راه حل­ هاي پايدار در توسعه صنايع توليدي
اشتغال پايدار و الزامات آن براي توسعه پايدار
شناسايي و معرفي شاخص­ هاي توسعه پايدار در صنعت
اقتصاد دانش بنيان و توسعه پايدار
مفاهيم، نظريه ­ها و تجارب توسعه اشتغال پايدار
زير ساخت­ هاي توسعه كشور (صنعت، تجارت، آموزش عالي، حمل و نقل، سرمايه انساني و ...)
و موضوعات مرتبط با محور اصلي ...

نقش صنعت در توسعه اجتماعي-فرهنگي
نقش مديريت شهري در توسعه اجتماعي و فرهنگي جوامع
مسئوليت اجتماعي و توسعه پايدار
اثرات اجتماعي و فرهنگي صنعت بر فرآيند توسعه كشور
آسيب­ شناسي نقش صنايع در توسعه اجتماعي و فرهنگي جوامع
و موضوعات مرتبط با محور اصلي....

كاركرد مديريت صنعتي در بهينه ­سازي مصرف آب و انرژي، بهداشت، سلامت و محيط زيست
پياده سازي سياست ­هاي الگوي بهينه مصرف در صنايع توليدي و خدماتي
روش ­هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان­ هاي توليدي و خدماتي
يافته ­هاي نوين در زمينه انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
بررسي الگوهاي موفق در بهينه ­سازي مصرف انرژي و كاربرد انرژي ­هاي تجديدپذير در صنايع توليدي و خدماتي
نقش مديريت استراتژيك در توسعه كاربرد انرژي ­هاي تجديد­پذير و پاك
و موضوعات مرتبط با محور اصلي

فناوري ­هاي نوين و هاي تك و نقش آن در توسعه پايدار
كاربرد فناوري­هاي نوين و هاي تك در حوزه مديريت محيط زيست، مديريت شهري، علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، صنايع توليدي و سازمان­هاي خدماتي و ... .
انتقال و تسهيم فناوري­ها در شركت­هاي دانش بنيان در ابعاد ملي و بين ­المللي
تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات نوآورانه در عملكرد سبز صنايع
بررسي چالش­ ها و چشم­انداز آتي فناوري­هاي نوين در توسعه پايدار صنايع توليدي و خدماتي
نقش توسعه نوآوري در رشد واحدهاي صنعتي و خدماتي در شرايط تحريم
و ساير موضوعات مرتبط با محور اصلي
كسب و كارهاي نوين با تاكيد بر صنايع گردشگري و مديريت شهري
مديريت گردشگري پايدار
فرصت­ ها و چالش ­هاي كسب و كارهاي نوين در صنعت گردشگري و مديريت شهري
كسب و كارهاي نوين در صنعت و مديريت شهري
و موضوعات مرتبط با محور اصلي...

نقش مديريت صنعتي در كارآفريني دانش بنيان
راهكارهاي افزايش گرايش به انجام اقدامات كارآفرينانه در محيط ­هاي صنعتي پويا
تجربه اجراي موفق ايده­هاي كارآفرينانه در صنعت
تحليل چرخه عمر كارآفريني در صنعت
مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و كارآفريني دانش بنيان
نقش قابليت­هاي بازاريابي در عملكرد كارآفرينانه صنعت
سياست­هاي حمايتي از كارآفريني دانش بنيان و كارآفرينان
دانشگاه كارآفرين
و موضوعات مرتبط با محور اصلي ...

Read more https://www.civilica.com/Calendar-IMCONFERENCE04.html