• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

نخستين همايش بين المللي تدبير علوم مديريتي، تربيتي، اجتماعي و روانشناسي در افق ايران 1404

محورهاي همايش:

1. علوم مديريتي (كليه گرايش ها)

2. علوم تربيتي (كليه گرايش ها)

3. علوم روانشناسي (كليه گرايش ها)

4. علوم آموزشي (كليه گرايش ها)

5.علوم ديني و الهي (كليه گرايش ها)

6.علوم اسلامي (كليه گرايش ها)

7. علوم انساني (كليه گرايش ها)

8. مطالعات وآسيب هاي فرهنگي و اجتماعي

9.و كليه رشته هاي مرتبط

Read more https://www.civilica.com/Calendar-MEPCONF01.html