• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

اولين همايش ملي كيفيت در فضاهاي معماري و شهري

محورهاي همايش به شرح زير مي باشند:

  • مباني و نظريه هاي كيفيت در فضاي معماري، شهري و روستايي

  • آفرينش كيفيت در قلمروهاي عمومي

  • آسيبشناسي و ارزيابي كيفيت در معماري و قلمروهاي عمومي

  • كيفيت در بازآفريني فضاها و بافت هاي با ارزش

  • كيفيت در مناظر شهري و بافت روستايي

  • كيفيت در فضاهاي معماري و شهري زنجان

Read more https://www.civilica.com/Calendar-ARCHQUALITY01.html