• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

پنجمين همايش بين المللي معماري و شهرسازي پايدار درخاورميانه و جنوب آسيا

محور هاي اصلي همايش:

توسعه ي پايدار در خاورميانه و شهر هاي جديدوتوسعه ي پايدارومعماري پايداردرساختمان هاي سنتي و كاهش مصرف آب در ساختمان ها و انرژي هاي تجديد پذير

معماري و شهرسازي پايدار

طراحي داخلي پايدار، توسعه پايدار در خاورميانه، معماري پايدار در خاورميانه، شهرهاي جديد و توسعه پايدار، نوآوري در معماري و شهرسازي پايدار، سامانه رتبهبندي ساختمانهاي پايدار، معماري و شهرسازي پايدار در هندوستان

انرژيهاي تجديدپذير

انرژيهاي تجديدپذير، سازه و معماري پايدار، معماري پايدار و بافت فرسوده، استفاده مجدد از نخاله و زباله، مصالح قابل بازيافت و بازيافت شده، معماري پايدار در ساختمانهاي سنتي، چرخهي مواد و منابع در شهرهاي پايدار

كاهش مصرف انرژي

منظر پايدار، كاهش مصرف آب در ساختمانها، كاهش آلودگي نور در شهرها و ساختمانها، كاهش مصرف انرژي در روشنايي ساختمان، كاهش مصرف انرژي در تأسيسات ساختمان، كاهش آلودگي ساختمانها در محيط زيست و اتمسفر

معماري بومي و پايدار

شهرهاي پايدار در گذشته، معماري سبز در طول تاريخ، معماري بومي و معماري پايدار، پايداري در سنت معماري ايران، محيط زيست و معماري گذشته، الگوهاي پايداري در معماري بومي، معماري سنتي و كاهش مصرف انرژي

Read more https://www.civilica.com/Calendar-CAMU05.html