• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

چهارمين كنفرانس ملي مديريت دولتي و سرمايه انساني باتاكيد بر پارادايم هاي منطقه اي و جهاني

محورهاي كنفرانس

مديريت دولتي:
مديريت دولتي ، نظريه ها و رويكردها
مديريت دولتي و بوروكراسي
بايسته ها و بنيادهاي اسلامي در مديريت دولتي ايران
چالش هاي ساختاري اداره دولت در ايران
مديرت دولتي و چالش بهره وري
حكومت الكترونيك وچالش هاي پيشرو
مديريت دولتي و نقش مردم
مديريت دولتي و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني

خطمشيگذاري عمومي، بنيانها وكاركردها :
حقوق، سياست و خطمشي عمومي
آيندهپژوهي و خطمشي گذاري عمومي
سازمانهاي مردمنهاد و خطمشيگذاري عمومي
خطمشيگذاري عمومي و عدالت اجتماعي
حكومت ديني و خطمشيگذاري عمومي
دلالت هاي ديني-اسلامي براي خط مشي گذاري عمومي
شفافيت و پاسخگويي در عرصه خطمشيگذاري عمومي
بودجه و خط مشيگذاري مالي دولت
خط مشيگذاري شبكهاي و حكمراني مشاركتي

بازار، بخش خصوصي و خطمشي عمومي :
خط مشيگذاري، صنعت و تجارت
خصوصيسازي و خط مشيگذاري عمومي
خطمشيگذاري عمومي و تأثيرآن بر اقتصاد بازار
مشاركت بخش عمومي و خصوصي در خطمشيگذاري

چالش ها و دورنماهاي فرآيند خطمشي گذاري عمومي درايران :
ساختاردهي و دستوركارگذاري مسائل عمومي در ايران
تدوين خطمشي گذاري عمومي در ايران
اجراي خطمشي هاي عمومي در ايران
ارزشيابي خطمشي هاي عمومي در ايران
ارزشيابي عملكرد نهادهاي خطمشيگذار عمومي
خاتمه خطمشي هاي عمومي در ايران
خطمشيپژوهي تحليل خطمشي هاي عمومي در ايران

خطمشيگذاري عرصه اي:
حال و آينده
خط مشيگذاري علم و فناوري
خط مشيگذاري سلامت و بهداشت
خطمشيگذاري فرهنگي
خطمشيگذاري اجتماعي
خطمشيگذاري روابط خارجي
خطمشيگذاري اقتصادي، پولي و مالي

سرمايه انساني
مدل ها و استراتژي هاي توسعه و پرورش مديران و رهبران كارآمد، روند تحولي سازمان هاي نوين تراز جهاني
چالش ها و موانع توسعه رهبري و مديريت در سازمان هاي ايراني
آموزش و توسعه رهبران و مديران و نقش آن در بهره وري سازمان
كوچينگ و منتورينگ ابزارهاي نوين توسعه و يادگيري رهبران سازمان
روش هاي سنجش و توسعه شايستگي مديران و رهبران
الگوها و روش هاي توسعه فردي رهبران و مديران بر مبناي شايستگي
مديريت استعداد، جانشين پروري و جايگزيني و توسعه رهبران و مديران
همسوسازي استراتژي هاي يادگيري و توسعه با استراتژي هاي سازمان
راهكارها و چالش­هاي بهبود انتقال و كاربست يادگيري در محيط­هاي كاري
فناوري هاي نوين، شبكه هاي اجتماعي و نقش آن در توسعه رهبري
نقش توسعه رهبري در مديريت بحران و اقتصاد مقاومتي
فرهنگ ايراني- اسلامي و توسعه رهبران در سازمان هاي ايراني
تجربيات سازمان ها در توسعه مديران و رهبران

مديريت سرمايه انساني در سطح ملي
بررسي عوامل جامعه شناختي، تاريخي، اقتصادي و سياسي موثر بر مديريت سرمايه انساني و رفتار سازماني
برنامه ريزي سرمايه انساني در سطح ملي و وزارتخانه هاي دولتي
نقش استراتژيك مديريت منابع انساني در تحقق اهداف جامعه و حرفه اي گرايي در مديريت سرمايه انساني
بررسي علل و پيامدهاي بكارگيري روشهاي مكانيكي زود بازده و پياده سازي فرآيندهاي سرمايه انساني بدون توجه به بافت كشور

مديريت سرمايه انساني در سطح سازمان ها (هلدينگ ها، نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت ها)
همسو سازي استراتژيهاي مديريت سرمايه انساني با استراتژيهاي سازمان
نقش مديريت سرمايه انساني در رهبري كلان سازماني و طراحي ساختار سازماني
مدل هاي تعالي سرمايه انساني و استاندارد سازي در حوزه سرمايه انساني
بررسي فرآيندهاي سرمايه انساني( گريدينگ شغل و شاغل، حقوق و مزايا، مديريت عملكرد، مربي گري، جانشين پروري، مديريت استعداد ، ريسك و حسابرسي سرمايه انساني و ...)
بررسي ويژگي ها و نگرش هاي شغلي و سازماني (رضايت شغلي، تعهد سازماني، هويت سازماني، تعادل كار و خانواده، مديريت انگيزش و ...)
مديريت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازماني(EVC)، كرامت انساني و پيامد هاي رهبري اخلاقي در سازمان ها
كاربرد علوم شناختي در مديريت سرمايه انساني و رفتار سازماني
كاربرد روانشناسي مثبت در مديريت سرمايه انساني
كار تيمي ، پويايي هاي گروهي و ارزيابي عملكرد تيمي و رفتار گروهي
قدرت و ارتباطات سازماني و مذاكرات سازماني
مديريت منابع انساني در شرايط ركود و بحران، منابع انساني و تحول در سازمان و تحولات آينده سرمايه انساني در عصر ديجيتال
مديريت مهاجرت داخلي و خارجي كاركنان

Read more https://www.civilica.com/Calendar-GMHC04.html