• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
 • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

همايش تجربه كاوي اقتصاد مقاومتي

محورهاي همايش:

محورهاي همايش تجربه كاوي اقتصاد مقاومتي بر اساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و مواد برنامه ميان مدت ششم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در سرفصل هاي توليد و بهره وري، فروش و بازاريابي، مالي و اقتصادي، منابع انساني، فرهنگ و عدالت اجتماعي شامل موارد ذيل است:

توليد و بهره وري

 • افزايش توليد داخلي نهادهها، كالا و خدمات راهبردي
 • ارتقاء كيفيت و رقابتپذيري در توليد
 • اصلاح الگوي مصرف، مديريت مصرف و صرفه جويي در هزينههاي عمومي
 • اقتصاد دانش بنيان و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانشبنيان
 • انتقال فناوري هاي پيشرفته به داخل كشور
 • شناسايي و بكارگيري ظرفيتهاي علمي، فني و اقتصادي
 • اصلاح ساختار در جهت بهره وري عوامل
 • باز مهندسي به منظور كاهش موازي كاري
 • استفاده مناسب از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات به منظور چابك سازي
 • ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي

منابع انساني، فرهنگ و عدالت اجتماعي

 • توسعه فرهنگ جهادي در ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد
 • تبيين و گفتمان سازي فرهنگ اقتصاد مقاومتي
 • رشد بهرهوري از طريق تقويت و توانمندسازي نيروي كار
 • رشد سرمايه هاي انساني از طريق آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه
 • رقابت بين مناطق محروم و به كارگيري ظرفيت و قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق
 • تأمين امنيت غذا و درمان در مناطق محروم
 • ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعي در مناطق محروم
 • كمك به كاهش استضعاف و محروميت و توانمندسازي اقشار مستضعف
 • حمايت يا راه اندازي تعاوني هاي كار و توليد در مناطق محروم
 • انجام مطالعات راهبردي مساله محور
 • توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي
 • حمايت از مخترعان و نوآوران در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته

مالي و اقتصادي

 • تامين منابع مالي و سرمايه گذاري
 • شفافسازي مالي و مالياتي
 • رصد برنامههاي تحريم و مديريت مخاطرات اقتصادي
 • سرمايه گذاري هاي مالي خطرپذير (شراكت در سرمايه) در حوزه محروميت زدايي
 • افزايش شفافيت مالي و پاسخگويي
 • مديريت سبد دارائي ها و سهام

فروش و بازاريابي داخلي و خارجي

 • افزايش محصولات رقابتي در بازارهاي داخلي و بين المللي
 • شكلدهي بازارهاي جديد و صادرات به ويژه بازارهاي كشورهاي اسلامي
 • تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه
 • گسترش مشوقهاي لازم و تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات
 • توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي
 • افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات و ترويج آن

Read more https://www.civilica.com/Calendar-IRMF01.html