• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

اولين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران،معماري و بازآفريني شهري

كميته اجرايي در صدد است اين كنفرانس را با هدف ارائه و معرفي آخرين تجربيات و دستاورد هاي پژوهشي وكاربردي در زمينه هاي مختلف عمران ، معماري و باز آفريني شهري، تبادل اطلاعات بين نخبگان، اساتيد دانشگاهي و متخصصان ، ارائه آخرين روش ها و فرآيندهاي بهبود و افزايش كارايي اين حوزه تخصصي و معرفي تحقيقات روز ايران و جهان و بررسي چالش هاي علمي واجرايي در فرايند كاربرد آنها از تمام مناطق جغرافيايي ، در سطوح محلي ، ملي ،منطقه اي و بين المللي ، در تاريخ 22 شهريور 1398 مطابق با 13سپتامبر 2018 در مركز همايش هاي بين المللي امام خميني (ره)، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار نمايد .

محور هاي كنفرانس

1- مهندسي عمران:

مديريت ساخت و اجرا
تكنولوژي بتن
روش هاي عددي در مهندسي عمران
راه و ترابري
ژئوتكنيك و معدن
هيدروليك ، منابع آب
محيط زيست
مهندسي تونل براي نواحي شهري
نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسي عمران
ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران
رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران
كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفيزيك در سد سازي
سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب


2-مهندسي معماري:

معماري پايدار
معماري و هويت شهري
نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه
انرژي هاي نو در معماري
سبك شناسي معماري
روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
گرافيك شهري و معماري خياباني
تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
الگوهاي معماري بومي
تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري

3- باز آفريني شهري

ارزيابي مفاهيم و ضرورتهاي بازآفريني شهري در محلهها و محدودههاي هدف بازآفريني شهري
تجارب كالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي
تجارب غيركالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي توانمنديهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي
تجارب حكمروايي خوب شهري از مسير سياستهاي بازآفريني شهري
تجارب احقاق حقوق شهروندي اقشار آسيبپذير
تجارب اسكان مجدد سكونتگاههاي واقع در معرض سوانح طبيعي و انساني
محدودههاي تاريخي شهرها
پهنههاي نابسامان مياني
پهنههاي شهري با پيشينه روستايي
سكونتگاههاي غيررسمي
تجارب بهسازي، نوسازي و مقاومسازي مسكن
تجارب توسعه و تجهيز امكانات و خدمات روبنايي در مقياس شهري و محلهاي
تجارب بهسازي و ارتقاي شبكه تأسيسات شهري و محلهاي و توسعه فضاهاي شهري
نهادينهسازي
جريانسازي
شبكهسازي
نهادسازي
ظرفيتسازي
ابزارسازي

4-مهندسي سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي:

سازه هاي زير زميني
مهندسي ارزش
مهندسي منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي
هماهنگي شكلي سازه و معماري
توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها
ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي
سازه هاي غيرساختماني و صنعتي
عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي
كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها
مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري
بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها
ايمني سازه در معادن زير زميني
مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش و بيان رويكرد هاي معماري
اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه


5- برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري:

برنامه ريزي منطقه اي و شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
حقوق شهري
مديريت شهري
طراحي شهري
مديريت پروژه هاي شهري
كاربرد فنآوريهاي نوين در توسعه شهري
مشاركت در امور شهري
مديريت بحران
نماهاي شهري
گردشگري شهري
بهسازي و نوسازي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري


6- مهندسي ترافيك ، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري:

شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
حملونقل و توسعه پايدار
ابنيه فني و تاسيسات شهري
روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
سيستمهاي هوشمند حملونقل
برنامهريزي حملونقل و شهرسازي
آب و فاضلاب و زيرساخت هاي شهري
طراحي هندسي معابر
سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها
مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل
ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
مديريت سيستمهاي حملونقل
آموزش و فرهنگسازي ترافيك
حملونقل همگاني ، اقتصاد حملونقل
قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك
حمل و نقل غير موتوري


7- مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري:

فضاي سبز و محيط زيست شهري
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
مسائل محيط زيست كلان شهرها
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
مديريت پسماند در شهرها
فاضلاب شهري و تصفيه آن
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست


8- مهندسي شهرسازي:

الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
شهرسازي نوين و توسعه پايدار
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
سياستهاي ملي و منطقهاي و توسعه شهري پايدار
جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
كاربرد فنآوريهاي نوين در توسعه شهري
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر


9- منظر شهري پايدار و توسعه:

پايداري و منظر شهري
تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
عناصر سازنده سيما و منظر شهري
آسيبشناسي منظرشهري
منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد
منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
منظر شهري بافت هاي نوساز
ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري

10- مرمت بافت ها و آثار تاريخي:

بافت هاي تاريخي
بهسازي آثار تاريخي
نوسازي شهري
بازسازي بافت تاريخي


11- فرهنگ ، جامعه شناسي و روانشناسي شهري:

شهروند و حقوق شهروندي
فرهنگ شهر نشيني و تعامل در فضاي شهري
فرهنگ هاي بومي و شهر
روانشناسي محيطي
تعامل فرهنگي و كالبد شهري
فرهنگ و توسعه شهري
پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر
فرهنگ و حمل و نقل شهري
فرهنگ و جغرافياي شهري
مديريت و فرهنگ شهري
تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي
فرهنگ، هويت و منظر شهري


12-مديريت ريسك و بحران و راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران:

مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران DRM
تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني
توانمندسازي و ظرفيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر
مشاركت مردمي و ظرفيت سازي ، تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران
راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران
نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح
سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS ، سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES
تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي و ارتقاء تاب آوري ملي و تاب آورسازي شهرها MCR
برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
انتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer
مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني
طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS

Read more https://www.civilica.com/Calendar-ICCAR01.html