• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

نهمين كنگره اپيدميولوژي ايران

همين همايش يا كنگره اپيدميولوژي ايران است كه به صورت دوره اي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار ميگردد. هدف كنگره تبادل دانش اپدميولوژي و مطالعات مرتبط توسط اساتيد و دانشجويان اين رشته است. اين همايش تلاش خواهد كرد حتي المقدور بدون استفاده از كاغذ برگزار گردد. اميد دارد با حضور حداكثري متخصصان مرتبط در قالب سخنراني ها-كارگاه هاي آموزشي و پنل هاي تخصصي با محوريت اپيدميولوژي –پژوهش و توسعه پايدار نتايج مفيدي براي ارتقاي سلات جامعه حاصل گردد.

محورهاي همايش

جايگاه اپيدميولوژي در نظام سلامت و توسعه پايدار

هدف سوم توسعه پايدار: خاتمه دادن به همه گيري ها و ساير بيماري هاي واگير

ژنتيك اپيدميولوژي-اپيدميولوژي مولكولي

روش ها و مدل ها در اپيدميولوژي

اپيدميولوژي هاي بيماري هاي غير واگير

پايان نامه هاي منتخب اپيدميولوژي

Read more https://www.civilica.com/Calendar-EPID09.html