• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

اولين كنگره دوسالانه تازه هاي روانشناسي و علوم رفتاري

محورهاي همايش

روانشناسي و فن آوريهاي نوين (فضاي مجازي و...)

تازه هاي علوم شناختي

تازه هاي روانسنجي و ارزيابي باليني

روانشناسي سلامت

روانشناسي باليني

روانشناسي تربيتي و مدرسه

روانشناسي دين و معنويت

آسيب شناسي رواني

روانشناسي اجتماعي و فرهنگي

مشاوره و خانواده درماني

اعتياد (سبب شناسي و مداخلات درماني)

آسيب هاي روانشناختي نو پديد

روانشناسي تحول و اختلالات دوره تحول

روانشناسي صنعتي و سازماني

روانشناسي و ادبيات

روانشناسي و فلسفه

مشاوره و روان درماني

Read more https://www.civilica.com/Calendar-PBSCONF01.html