• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

ثبت اطلاعات در دایرکتوری

دایرکتوری شرکتها و موسسات فعال در حوزه کنفرانسها شامل کلیه مراکزی است که خدمات مورد نیاز همایشها را ارائه می نمایند. این اطلاعات به صورت طبقه بندی شده بوده و هر کنفرانس بر اساس نیاز خود می تواند به شرکتها مراجعه نموده و نیازهای خود را برطرف نماید.

قوانین مربوط به این دایرکتوری:

1- فقط شرکتهایی میتوانند اطلاعات خود را در این پایگاه ثبت نمایند که فعالیت مستمر در زمینه اعلام شده داشته و راسا به ارائه خدمات اعلام شده بپردازند.

2- ثبت و حضور اطلاعات یک شرکت در دایرکتوری شرکتها، به منزله تایید عملکرد آنها نبوده و دبیرخانه کنفرانسها قبل از عقد هر گونه قرارداد و دریافت خدمات، باید از صحت محتوای اطلاعات درج شده و سابقه مرکز اطلاعات لازم را کسب نمایند.

3- در صورت دریافت هر گونه نقد در خصوص عملکرد هر یک از شرکتها از سوی دبیرخانه های کنفرانسها، نقد مربوطه در صفحه آن شرکت درج می شود. لذا شرکتها این مورد را حتما مد نظر داشته باشند و ثبت اطلاعات شرکت در دایرکتوری شرکتها، به منزله پذیرش این شرط است و در صورت ثبت هر گونه نقد در خصوص عملکرد شرکتها، هیچ مسئولیتی متوجه این سایت نمی باشد.